ماموریت ما چشم انداز ارزش ها

ماموریت کارنامه ارائه حق انتخاب و ارزش بیشتر به فروشندگان خودرو و همین طور ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر برای خریداران نسبت به سایر بازارهای موازی در ایران هست.

چشم انداز کارنامه این هست که اولین انتخاب مردم در خرید و فروش خودرو باشیم.

داستان ما

داستان ما